Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TIMI.ORG.PL

§ 1 Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego TIMI.ORG.PL, działającego pod adresem timi.org.pl , składania zamówień Towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związanych z umową sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość.
 2. Sklep internetowy timi.org.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (umowa zawierana na odległość).
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej: Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający sprzedaż w formie rachunku dostarczany Kupującemu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia Towaru Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem timi.org.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać oraz nabywać Towar Sprzedawca  Karolina Witnicka, PESEL 88100613801 zam. przy ul. Lwowska 5/7, 41-205 Sosnowiec Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu a udokumentowana za pomocą Dokumentu Sprzedaży Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą

§ 3. Składanie zamówień

1. Do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej. 2. Zamówienie Towaru następuje poprzez wybór Towaru w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne na postawie wyświetlanych komunikatów, w tym poprzez dodawanie Towarów do koszyka. Kupujący może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Towary. 3. W trakcie realizowania procesu składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania adresu wysyłki Towaru, adresu e-mail, wyboru sposobu płatności oraz może także zgłosić chęć otrzymania faktury do paragonu. 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy. 5. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia. 6. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie Towaru. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu lub numer telefonu, zamówienie będzie anulowane.

§4. Ceny i płatność

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia. 2. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. 3. Kupującemu służy prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia. 4. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności: a) płatność przez Internet w systemie PayPal w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania Towaru Kupujący dokonuje zapłaty za ten Towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego; b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: 78 1140 2004 0000 3702 6326 2436 MBANK c) gotówką przy odbiorze osobistym w: przy ul. Lwowska 5/7, 41-205 Sosnowiec. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.

§ 5. Dostawa towaru

1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Sprzedawca w terminie 1 dnia  (liczonych wyłącznie w Dni robocze) od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony Towar wraz z Dokumentem Sprzedaży. 3. Termin wysyłki Towaru może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten czas lub jeżeli w opisie Towaru Sprzedawca zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. 4. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. 5. O statusie zamówienia Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru Towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru. 7. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są nowe, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej w opisie Towaru. 2. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia). 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu. 6. Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Karolina Witnicka ul. Lwowska 5/7, 41-205 Sosnowiec. 7. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć Dokument Sprzedaży oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce Reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa Towaru, wymiana Towaru, zwrot pieniędzy czy obniżenie ceny.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Bielizna, która jest towarem higienicznym nie podlega zwrotowi. Reguluje to art. 38 punkt 5 ustawy o prawach konsumenta. Prosimy o przemyślane zakupy.
 2. W przypadku innych produktów (nie higienicznych), konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Aby dokonać zwrotu należy się z nami skontaktować. Adres e-mail: kontakt@timi.org.pl w tytule wpisując “Zwrot”.
 3. Konsument powinien niezwłocznie wysłać towar na adres Usługodawcy. Zwracany towar należy odesłać w stanie nienaruszonym (z pełnym zestawem metek, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu). Produkt nie może nosić żadnych śladów używania oraz odbiegać od stanu w momencie jego otrzymania.
 4. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, produkt nie podlega zwrotowi.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu oraz wymiany zakupionych towarów.
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania zwrotu produktu.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe. 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia i opisy użyte do prezentacji Towarów oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2020r.